Bước chụp hình sản phẩm quan trọng bao nhiêu trong quá trình định vị và đưa sản phẩm ra thị trường? Cần đầu tư như thế nào cho khâu này?

———————–

Project: Product photoshooting
Client: ENZY FOOD
Design Agency: Streetnet

Bước chụp hình sản phẩm quan trọng bao nhiêu trong quá trình định vị và đưa sản phẩm ra thị trường? Cần đầu tư như thế nào cho khâu này? ———————– Project: Product photoshooting Client: ENZY FOOD Design Agency: Streetnet